Ammattikorkeakoulujen historia ja tutkintorakenne

Ammattikorkeakoulut järjestävät yliopistojen ohella kolmannen asteen koulutusta eli korkeakoulutusta. Suomessa ammattikorkeakoulut ovat vielä melko tuore ilmiö. Vanhin yliopisto, Helsingin yliopisto, on toiminut jo vuodesta 1640 ja monet muutkin yliopistot aloittivat koulutuksen jo 1900-luvun alkupuolella. Ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa vasta myöhemmin, 1990-luvulla.

Lyhyt historia

Ammattikorkeakoulut syntyivät vastauksena pulaan korkeakoulupaikoista. 1980-luvulla ylioppilaiden määrä oli kasvanut niin suureksi, että kaikille hakijoille ei millään riittänyt opiskelupaikkaa yliopistosta. Monet suuntasivat ammattiopistoon lukioon jälkeen ja tämän tutkinnon suoritettuaan he hakivat jälleen paikkaa yliopistosta. Oli syntynyt kierre, jossa hakijat hakivat paDiploma-stock-1001x800ikkoja uudelleen ja kasvattivat edelleen muutenkin suurta hakijamäärää.

Samanaikaisesti Suomi oli alkanut kansainvälistymään merkittävästi ja tarve korkeakoulutetulle työvoimalle kasvoi entisestään. Ensimmäiset ammattikorkeakoulut aloittivat väliaikaisina kokeiluina vuonna 1991 opetusministeriön alaisina. Vuonna 1996 myönnettiin ensimmäiset vakiintuneet toimiluvat ammattikorkeakouluille. Koulut toimivat pitkään opetusministeriön alaisuudessa ennen kuin niille myönnettiin oikeus koulun sisäiseen itsehallintoon vuonna 2003.

Ammattikorkeakoulujen rahoitus koostuu valtion myöntämästä perusrahoituksesta ja arvonlisäverokompensaatiosta. Perusrahoituksesta suurin osa (85%) myönnetään koulutuksellisten tekijöiden perusteella, joihin vaikuttavat mm. valmistuneiden lukumäärä sekä niiden opiskelijoiden määrä, jotka ovat edenneet opinnoissaan suositusten mukaisessa tahdissa – eli suorittaneet vähintään 55 opintopistettä vuoden aikana. Perusrahoituksen loppuosa (15%) määräytyy tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteella.

Tutkinnon rakenne

Amk-tutkinto on laajuudeltaan 210, 240 tai 270 opintopistettä. Käytännössä se tarkoittaa, että opintojen kesto on n. 3,5-4,5 vuotta. Tutkinto on rinnastettavissa yliopiston alempaan korkeakoulututkintoon, sillä se antaa kelpoisuuden hakea kuntien ja valtioiden virkoja joihin vaaditaan korkeakoulututkinto.

Amk-tutkinto koostuu viidestä osa-alueesta, joita ovat:

  • perusopinnot
  • ammattiopinnot
  • vapaasti valittavat opinnot
  • työharjoittelu
  • opinnäytetyö

Perusopinnot ovat ovat kaikille alan opiskelijoille yhteisiä ja muodostavat koulutuksen pohjan. Ne sisältävät mm. orientoitumista opintoihin, kieli- ja viestintäopintoja sekä oman alan perustietojen opiskelua.

Ammattiopinnoissa erikoistutaan alan tiettyyn osaamisalueeseen eli käytännössä vahvistetaan ammattitaitoja valmistuen tietyn osa-alueen asiantuntijaksi. Osan opinnoista voi suorittaa myös ulkomailla.

Vapaasti valittavat opinnot mahdollistavat myös muiden alojen kurssien sisällyttämisen omaan opintokokonaisuuteen. Opiskelija voi valita omien mielenkiintojensa pohjalta esimerkiksi kielellisiä, kaupallisia tai yrittäjyyteen keskittyviä opintoja.

Työharjoittelu toteutuu opiskelijan itse valitsemassa harjoittelupaikassa joko Suomessa tai ulkomailla. Harjoittelu on osa opintoja ja sen tulee olla ohjattua ja suunnitelmallista.

Opinnäytetyö on ns. lopputyö, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tietojaan ja taitojaan käytännön asiantuntijatehtävissä. Pääsääntöisesti se tehdään konkreettisessa yhteistyössä työelämän kanssa.