Ammattikorkeakoulussa opiskelu – mitä voit odottaa opinnoilta?

Korkeakouluopintoja tarjoavat Suomessa ammattikorkeakoulujen lisäksi yliopistot. Keskeisin eroavaisuus näiden kahden välillä on opintojen sisällöllinen toteutus: lyhyesti tiivistettynä yliopisto-opinnot ovat luonteeltaan teoreettisempia kun taas amk-opinnoissa painottuu tekeminen ja käytännönläheisyys.

Opiskelumuodot

Perinteinen nuorten amseminar brookfield studentsk-koulutus sisältää yleensä suhteellisen paljon lähiopetusta ja oppitunneilla vaadittava läsnäolopakko on usein melko korkea. Ryhmäkoot ovat näin ollen myös pienempiä verrattuna yliopistoihin massaluentoineen. Yliopistoista puhuttaessa käytetään usein termiä akateeminen vapaus, mikä viittaa opiskelijan mahdollisuuksiin suunnitella ja toteuttaa opintojaan omassa tahdissa. Opiskelu yliopistossa voi alasta riippuen olla hyvin itsenäistä – ja samalla yksinäistä. Ammattikorkeakoulussa opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti tiiviisti oman ryhmän kanssa.

Käytännönläheiset opinnot

Siinä missä yliopistossa korostuu tieteellinen ja teoreettinen osaaminen, ammattikorkeakoulu tähtää konkreettisesti työelämään. Useimmiten amk-opintoja kuvaillaan käytännönläheisiksi. Tämä näkyy koulumaailmassa opinnoissa esimerkiksi erilaisina projekteina, ryhmätöinä ja esitelminä – joita on pääsääntöisesti enemmän kuin yliopisto-opinnoissa. Opiskelijan osallisuus on olennaisessa asemassa koulutuksen aikana.

Ammattikorkeakoulut tekevät tiivistä yhteistyötä eri alojen yritysten kanssa ja pyrkivät vastaamaan suoraan työmarkkinoiden vaatimuksiin. Tämä mahdollistaa opiskelijan kannalta tärkeän verkostoitumisen jo opintojen aikana, mikä puolestaan parantaa työllistymismahdollisuuksia valmistumisen jälkeen.

Olennaisena osana amk-koulutukseen kuuluvat työharjoittelut, joissa koulussa opittua teoriaa pääsee soveltamaan käytännön työssä. Työharjoittelu on tavoitteellista ja monipuolista työtä, jossa opiskelija syventyy oman alansa työhön ohjatusti. Se tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden perehtyä ammattitaidon kannalta olennaisiin työtehtäviin sekä vahvistaa samalla motivaatiota ja valmiuksia alalle. Yritykselle harjoittelijan ottaminen tarjoaa uusia näkökulmia ja ajankohtaisinta tietoa.

Harjoittelu on yleensä palkatonta, mutta työnantaja voi halutessaan maksaa harjoittelun ajalta opiskelijalle palkkaa. Työharjoittelu on myös opiskelijalle mahdollisuus kartoittaa kansainvälistä kokemusta, sillä harjoittelun voi suorittaa myös ulkomailla.

Opintopisteet ja arviointi

Amk-tutkinto muodostuu opintopisteistä, joita opiskelija saa suorittamistaan kursseista. Laajuudeltaan tutkinto on 210-270 opintopistettä ja opinnot kestävät kolmesta neljään vuotta. Kurssien arviointi tapahtuu yleensä asteikolla 0-5 ja se voi perustua perinteisen tentin lisäksi erilaisiin kurssin aikana suoritettuihin harjoitustehtäviin. Kaikista kursseista ei anneta numeroarvosanaa vaan pelkkä suoritusmerkintä S – mikä tarkoittaa että kurssi on läpäisty hyväksytyksi. Tenttien määrä vaihtelee koulutusaloittain – esimerkiksi liiketalouden opinnoissa niitä on huomattavasti enemmän verrattuna sosiaalialaan. Tyypillisesti tentit ovat kirjallisia yksilötenttejä, mutta ne voivat olla myös suullisia kuulusteluja tai ryhmätenttejä.